خشکبار پیوند مزرعه

  • همه وزن ها
  • 100 گرم
  • 40-100 گرم
  • 150 گرم
  • 25 گرم

بادام نمکی

100 گرمی

مغز گردو

40 و 100 گرمی

تخمه کدو

150 گرمی

تخمه کدو

150 گرمی

کشمش

100 گرمی

زرشک

100 گرمی

آلوبخارا

150 گرمی

پسته

25 گرمی