حبوبات پیوند مزرعه

  • همه وزن ها
  • 400-900 گرم
  • 400 گرم
  • 10 کیلوگرم

لوبیا قرمز

400 و 900 گرمی

لوبیا سفید

400 و 900 گرمی

عدس محلی ریز

400 گرمی

عدس ممتاز درشت

400 و 900 گرمی

ماش

400 و 900 گرمی

لوبیا چیتی

400 و 900 گرمی

نخود

400 و 900 گرمی

دال عدس

400 و 900 گرمی

لپه

400 و 900 گرمی

لوبیا سفید

10 کیلوگرمی

لوبیا قرمز

10 کیلوگرمی

عدس محلی ریز

10 کیلوگرمی

عدس ممتاز درشت

10 کیلوگرمی

لوبیا چیتی خارجی

10 کیلوگرمی

نخود ممتاز

10 کیلوگرمی

نخود اعلاء

10 کیلوگرمی

ماش

10 کیلوگرمی

لپه معمولی درشت

10 کیلوگرمی

لپه ممتاز ریز

10 کیلوگرمی

دال عدس

10 کیلوگرمی